ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ด.ญ.มัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *