ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวกฤตินี หลังเถาะ” ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2564