ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสผ่านการสอบวิชาการบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.นายภาสกร ศรนรินทร์
2.นายพุทธิพล กาละดี
3.นายสุทธิพงษ์ ตรงมาลี
4.นายณัฐกฤติย์ ภัทรศิษไพศาล
5.นายทศพล ประดา