ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน หรือมีทักษะความสามารถพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 000 2688

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *