ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน


เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ
1.เรื่องการโฆษณา
2.เรื่ององค์ประกอบของการโฆษณา
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-1500 น.
ผ่านช่องทาง Zoom meeting
-อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
-อบรมพร้อมรับใบประกาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *