ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไห้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และขอขอบคุณผู้จัดการศึกษา นางศุภรดา จึงสำราญ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 66 ที่ผ่านมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *