กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *