การลงทะเบียนตามมาตรการของ ศบค. (ไทยชนะ)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึง ผู้เรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่จะต้องเข้ามาภายในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

         ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ดังนี้

     1) สวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Sheild ทุกครั้ง ก่อนเข้ามาภายในศูนย์การเรียน ฯ ทุกครั้ง หากไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า และจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

     2) เมื่อเข้ามาภายในศูนย์การเรียนแล้ว จะต้อง SCAN QR “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกคน เพื่อทำการลงทะเบียนตามแนวทางของรัฐบาล และ ศบค. และหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ ก็ให้ดำเนินการลงทะเบียนออก (Check-Out) ด้วยเช่นกัน / สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านระบบการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ได้ที่จุดคัดกรอง

     3) หากบุคคลใดที่มีอาการไอ จาม หรือเป็นไข้ และอุณหภูมิของร่างกายเกินกว่า 37.5 องศา ให้แจ้งที่จุดคัดกรอง เพื่อดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการสอบสวนโรคต่อไป

     ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป)