การขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนทุกท่าน กรณีจะต้องรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีมารับวุฒิด้วยตนเอง

     นำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้ในวัน และ เวลาราชการ 

กรณีให้ผู้แทนมารับวุฒิ

     ให้ผู้เรียน จัดทำหนังสือ มอบอำนาจ และผู้แทนจะต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง มาประกอบการขอรับวุฒิการศึกษา

     สามารถ Download หนังสือมอบอำนาจ ที่นี่ https://stjbc.ac.th/download/