เมื่อเรียนในระบบไม่ได้ ก็ต้องเรียนนอกระบบ

การศึกษาทางเลือก
สำหรับผู้เลือกศึกษา
โทร. 06 2449 9646

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง”

-โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้- (นักเขียน นักปรัชญา นักสิทธิมนุษยชน ชาวเยอรมัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูดิศ ต่อศรีเจริญ ได้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 วิชาเอกวิศวกรรมดิจิตัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับน้องยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ผู้เรียนระดับชั้นม.6ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา การแสดงและกำกับภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีการศึกษา 2564

ค้นหาตัวตนในแบบที่คุณเลือก

การศึกษา ในความหมายทั่วไปจัดเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น การศึกษานั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ

กิจกรรมเด่น

ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563